02 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงยิมเนเซียมวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนอาคารสำนักวิชาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 พฤษภาคม 2559  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 พฤษภาคม 2559  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 กุมภาพันธ์ 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและทาสีภายนอกอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคารหลังเก่า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 กุมภาพันธ์ 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและทาสีภายนอกอาคารเรียนและปฏิบัติการพิเศษจอมไตร(อาคารหลังใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มกราคม 2559 ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
04 กุมภาพันธ์ 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมโรงปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มกราคม 2559  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย 24 ท่าน จำนวน 1 หลัง ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
18 มกราคม 2559  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารกิจกรรม 2 ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการกู้คืนข้อมูลเก่า
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)เดือนธันวาคม 2556
ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสานักงาน ป.ป.ช.
Copyright 2013  :: Land & building division KMIT'L
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 02-329-8130 Fax. 02-329-8131

ผู้เข้าชม